CSI King of Kings Church

  • Central Avenue,
  • Mahakavi Bharathiyar Nagar (MKB Nagar),
  • Vyasarpadi, Chennai,
  • Tamil Nadu - 600039.
  • India.
  • Telephone: +91 - 44 - 26730107

Contact Form